Website Disclaimer

Copyright

Deze website en de inhoud daarvan, inclusief de afbeeldingen, teksten, geluiden, gegevens en programmatuur, zijn beschermd door het auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Niets van deze website of de inhoud daarvan mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, hetzij mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier, zonder voorafgaande toestemming van de beheerder van deze website.

Merken
Wanneer er door Golfvereniging Spandersbosch materiaal (tekst, afbeeldingen en/of scripts) op deze website is geplaatst dat rechtmatig aan een ander toebehoort, zullen wij dit (nadat wij hierover zijn ingelicht, door middel van een e-mail met een duidelijke omschrijving van het materiaal en een reden) aanpassen of verwijderen. Al het niet door ons gemaakte materiaal – wel door ons geplaatst – is door ons geplaatst in de veronderstelling dat het toebehoort aan het publieke domein. Golfvereniging Spandersbosch aanvaard geen aansprakelijkheid voor mogelijke gevolgen hiervan.

Al het materiaal wat is gehaald van andere internet sites wordt voorzien van bronvermelding, indien wij dit noodzakelijk achten, met inachtname van bovengenoemde veronderstelling.

Alle merken op deze site zijn eigendom van de respectievelijke eigenaren. Dit geldt ten aanzien van woord, beeld en/of verpakkingsvorm. Zonder schriftelijke toestemming van de respectievelijke eigenaren en van de beheerder van deze website is het niet toegestaan gebruik te maken van deze merken.

Aansprakelijkheid
De inhoud van deze site is door de beheerder met de grootst mogelijke zorg en aandacht samengesteld. Golfvereniging Spandersbosch kan echter niet garanderen dat de inhoud en met name de daarin vervatte informatie en gegevens op ieder moment en in alle opzichten juist en volledig zijn. De websites van derden waarnaar op deze website hyperlinks zijn opgenomen worden niet door Golfvereniging Spandersbosch gecontroleerd, gemaakt en/of onderhouden. Golfvereniging Spandersbosch aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van de gelinkte websites.

De gegevens in het openbare deel van deze website zijn uitsluitend bedoeld om aan belangstellenden algemene informatie te verstrekken. Hoewel Golfvereniging Spandersbosch de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht bij de samenstelling en het onderhoud van de op deze website verstrekte informatie, kan Golfvereniging Spandersbosch niet garanderen dat deze informatie compleet, actueel en/of accuraat is. Golfvereniging Spandersbosch aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade welke ontstaat door gebruikmaking van, het vertrouwen op of handelingen verricht naar aanleiding van de op deze website verstrekte informatie. Dit geldt tevens voor eventuele ter beschikking gestelde programmatuur en (on)bereikbaarheid van de site.

Frames
Het framen van deze website is, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming, niet toegestaan.

Wijzigingen Disclaimer
Golfvereniging Spandersbosch behoudt zichzelf het recht om wijzigingen aan te brengen in deze Disclaimer. Het verdient aanbeveling om deze Disclaimer geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Privacy Statement

Dit Privacy Statement geeft een overzicht van de doeleinden van de gegevensverwerking in het kader van deze website.

Bij bezoek aan deze website kan Golfvereniging Spandersbosch gegevens van u verwerken. Dit kan gaan om gegevens die u bijvoorbeeld via vragenlijsten of ergens anders op de website hebt ingevuld. Ook in het kader van deze verwerkingen waarborgt en respecteert Golfvereniging Spandersbosch uw privacy, onder andere door naleving van de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Dit houdt onder meer in dat uw persoonsgegevens door Golfvereniging Spandersbosch beschermd worden en dat u bepaalde rechten kunt uitoefenen ten aanzien van uw persoonsgegevens.

Gegevensverwerking
Golfvereniging Spandersbosch verzamelt en verwerkt vooralsnog geen informatie met betrekking tot bezoekers van deze website. Wel wordt gebruik gemaakt van een zogenaamde “bezoekersteller”, op basis waarvan de bezoekersstatistieken kunnen worden bekeken. Golfvereniging Spandersbosch maakt gebruikt van Google Analytics.

In het besloten deel van de website wordt gebruik gemaakt van een directe koppeling met een geautomatiseerde E-Golf4U administratie. Hierin worden gegevens van geregistreerde relaties – zoals leden van onze Vereniging – verwerkt. Deze gegevens zijn alleen beschikbaar, voor geregistreerde relaties, na het invoeren van een gebruikersnaam en wachtwoord. Vragen omtrent de gegevensverwerking in E-Golf4U kunt u richten aan ons secretariaat.

Cookies
Om deze website beter en sneller te laten functioneren en om deze te kunnen afstemmen op uw voorkeuren, kunnen bepaalde gegevens betreffende uw gebruik van deze website worden verzameld. Deze informatie kan verzameld worden door gebruik te maken van zogenaamde “cookies”. Dit zijn kleine tekstbestanden die door de bezochte webpagina automatisch op uw computer worden geplaatst. U kunt het gebruik van cookies via de instellingen van uw browser uitschakelen. Dit zou echter kunnen leiden tot een minder goede werking van deze website.

Websites van derden
Dit Privacy Statement is niet van toepassing op websites van derden die via deze website via links kunnen worden bezocht.

Wijzigingen Privacy Statement
Golfvereniging Spandersbosch behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement. Het verdient aanbeveling om dit Privacy Statement geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.